Povinně zveřejňované informace

1. Název

Krajské vojenské velitelství Ostrava

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

Nadřízeným stupněm je Velitelství teritoriálních sil.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

platby ve věci pohledávek lze poukázat na
číslo účtu: 19-145830881/0710
specifický symbol: 708400
variabilní symbol: přidělené číslo pohledávky

6. IČO

60162694

7. DIČ

CZ60162694

8. Žádosti o informace

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je možno ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací viz. bod 4. Kontakty

10. Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních norem, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve sbírkách zákonů, které lze vyhledat na internetu nebo v knihovnách.

11. Úhrady za poskytování informací

    Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Soubor ke stažení:

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 2024 178 kB

12. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Krajského vojenského velitelství Ostrava o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

za rok 2023:

    v roce 2023 u KVV Ostrava:

    a) byla podána 1 (jedna) žádost o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Výroční zpráva o činnosti Krajského vojenského velitelství Ostrava v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2024 bude zveřejněna v souladu s §18, uvedeného zákona do 10. února 2025.

Výroční zprávy z předchozích let: