Dobrovolné vojenské cvičení

obrazekDobrovolné vojenské cvičení (DVC) je příležitost pro ty občany, kteří pro pracovní a jiné povinnosti nemohou vykonávat vojenskou činnou službu v aktivní záloze, přesto se ale chtějí dle svých možností osobně zapojit a připravovat se na plnění úkolů ozbrojených sil České republiky (OS ČR).

Na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, může občan dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na dobrovolném vojenském cvičení příslušné krajské vojenské velitelství (dle místa trvalého pobytu).

Pokud voják v záloze splní stanovené podmínky a ředitel jeho žádosti vyhoví kladně, je voják na DVC povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. DVC se považuje za výkon vojenské činné služby a po jeho celou dobu je voják v záloze příslušníkem OS ČR. Průběh vojenské činné služby vojáků, kteří nastoupili k výkonu DVC, upravuje zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze ve znění zákona č. 294/2017 Sb.

Oproti vojákům v aktivní záloze, se na vojáky v záloze absolvující DVC, nevztahuje v době míru povinnost nastoupit k výkonu vojenské činné služby dle aktuální potřeby OS ČR. Tito vojáci stejně tak nebudou v době míru plnit úkoly OS ČR mimo území ČR.

 

 Důvody zavedení dobrovolného vojenského cvičení:obrazek

 • Zvýšit počet vycvičených vojáků v záloze pro potřeby doplňování OS ČR pro případ stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Umožnit vojákům v záloze zdokonalovat se ve vojenské odbornosti.
 • Umožnit občanům dobrovolné zapojení do přípravy k obraně ČR.

Co je nezbytné k účasti na DVC:

Na DVC je občan/voják v záloze povolán na základě:

 • potřeby ozbrojených sil ČR a převezme-li dobrovolně výkon branné povinnosti (občan) a požádá o účast na vojenském cvičení.
 • dalšími podmínkami jsou:
  • občanství České republiky
  • dosažení věku 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • trestní bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů)
  • vzdělání (minimálně střední - vyučen)
  • podepsání prohlášení o nepodporování, nepropagování nebo nesympatizování s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
 • posledním krokem je:
  • vyhovění žádosti vojáka v záloze o povolání na DVC ředitelem KVV.

Jak bude vypadat průběh služby, pokud Vaší žádosti ředitel KVV vyhoví? Pokud bude Vaší žádosti o vykonání DVC vyhověno, tak můžete být povoláni do vojenské činné služby, a to ve formě vojenského cvičení nebo do služby operačního nasazení. Výkon služby bude vypadat následovně:

 • Voják v záloze bez předchozí vykonané vojenské činné služby, který požádal o povolání na DVC, vykoná dobrovolné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce, z toho základní příprava zpravidla u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov trvá 6 týdnů.
 • Voják v záloze s vykonanou předchozí vojenskou činnou službou, který požádal o povolání na DVC, vykoná dobrovolné vojenské cvičení do 12 týdnů v kalendářním roce u určeného vojenského útvaru/zařízení.
 • Voják v záloze může být s jeho souhlasem povolán k výkonu služby v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty

Finanční náležitosti vojáka na DVC

U vojáka povolanému k výkonu DVC se skládá ze dvou složek, a to ze služného a odměny.

Služné
 • Náleží vojákovi v záloze za počet dní vykonané vojenské činné služby a kalendářní den následující po dni po jejím ukončení. Výše služného se stanoví podle hodnosti stanovené pro služební místo, na kterém je voják zařazen, ve výši služebního tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost. V případě vykonání dobrovolného vojenského cvičení vojákem bez předchozí vykonané vojenské činné služby je stanovena hodnost vojín.

Odměna 15 000 Kč
 • Náleží vojákovi v záloze, pokud dokončil vojenskou přípravu k  získání základních vojenských znalostí a dovedností, a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující. Odměna se vyplácí v  nejbližším výplatním termínu po úspěšném dokončení kurzu základní přípravy. Pokud již voják v záloze vojenskou přípravu vykonal, je mu odměna vyplacena v nejbližším výplatním termínu po vykonání vojenského cvičení.

Finanční podpora zaměstnavateli

 • Podpora zaměstnavateli za výkon dobrovolného vojenského cvičení nenáleží.

Jak postupovat v případě zájmu o DVC?

Pokud chcete být aktivním a zodpovědným občanem připraveným k obraně ČR, vyplňte registrační formulář na webové stránce https://vns.doarmady.cz/cs/registrace-uzivatele a vyčkejte na kontaktování rekrutačním střediskem.  Více informací o službě vojáka v záloze a absolvování dobrovolného vojenského cvičení najdete na webových stránkách www.doarmady.cz a aktivnizaloha.army.cz. Žádost o povolání na DVC je možné také podat prostřednictvím rekrutačních středisek AČR a jejich pracovišť.

Fotogalerie