Informování zaměstnavatele/OSVČ

O plánovaných pravidelných vojenských cvičeních nebo službě v operačním nasazení Vašeho zaměstnance, vojáka/vojákyně v aktivní záloze, budete informováni příslušným vojenským správním úřadem (KVV) do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího době výkonu činné služby vojáka v aktivní záloze v prvním pololetí následujícího roku nebo do 31. května na druhé pololetí příslušného kalendářního roku, anebo do 30 dnů od zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy na probíhající kalendářní pololetí.

Předpokládaný datum plánovaných pravidelných vojenských cvičení nebo služby v operačním nasazení Vašeho zaměstnance, vojáka/vojákyně v aktivní záloze, Vám bude oznámeno vojenským správním úřadem do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího době výkonu činné služby vojáka v aktivní záloze v prvním pololetí následujícího roku nebo do 31. května na druhé pololetí příslušného kalendářního roku, anebo do 30 dnů od zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy na probíhající kalendářní pololetí.

Finanční podpora zaměstnavateli/OSVČ

Podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze, ve znění zákona č. 294/2017 Sb., náleží zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu, jehož zaměstnanec je zařazený do aktivní zálohy (AZ) a nekonal práci pro překážku v práci z důvodu obecném zájmu - povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční podpory ve výši dvou třetin průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem nástupu vojenské činné služby (dále jen „průměrná mzda").

Zaměstnavatel, jehož zaměstnanec zařazený do AZ nekonal práci pro výkon neplánovaného (nebo pozdě oznámeného) pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení, má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve výši průměrné mzdy.

Podpora zaměstnavateli nenáleží za výkon dobrovolného vojenského cvičení.

O přiznání finanční podpory zaměstnavateli na základě jeho žádosti rozhodne vojenský správní úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu vojáka v AZ. Žádost o finanční podporu zaměstnavateli lze podat nejdříve den následující po ukončení vojenského cvičení vojáka v AZ; v případě služby v operačním nasazení lze žádost podat nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla služba v operačním nasazení vojákem vykonána. Žádost obsahuje identifikaci zaměstnavatele, zaměstnance a výkaz počtu zameškaných směn u zaměstnavatele a počet směn, které byly zaměstnanci plánovány na celý měsíc, ve kterém ke službě došlo.

KVV vydává rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory zaměstnavateli v zákonném termínu (stanoveno § 71 správního řádu). Od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí běží 30denní lhůta pro vyplacení podpory na platební účet určený zaměstnavatelem. Výše podpory se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Vojenský správní úřad vyplatí finanční podporu zaměstnavateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí na platební účet určený zaměstnavatelem, a to ve výši částky zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má při povolání k výkonu pravidelného vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení právo na finanční podporu za obdobných podmínek. Podpora tedy bude závislá na počtu dnů, ve kterých výkon vojenské činné služby a následující den po jejím ukončení zasáhl do obvyklé podnikatelské činnosti vojáka v záloze–OSVČ. Nekonal-li voják v AZ, který je OSVČ, pravidelné vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení celý kalendářní měsíc, bude mu tedy náležet poměrná část finanční podpory za dny, ve kterých mu trvala překážka v činnosti.

Vzory žádostí o finanční podporu

Zaměstnavatel

 Vzor Žádosti o finanční podporu OSVČ

Finanční zabezpečení vojáků v AZ:

s.z. Ing. Kateřina ČEJKOVÁ
tel: 973 487 725
 

Informování zaměstnavatelů a OSVČ o plánovaných vojenských cvičeních:

kpt. Bc. Bohumíra POLÁŠKOVÁ
tel: 973 487 749