Ohlašovací povinnost

Voják v aktivní záloze nebo voják v záloze předurčený podle § 5b branného zákona je povinen příslušnému krajskému vojenskému velitelství neprodleně hlásit změny osobních údajů v rozsahu podle § 19 a § 31a odst. 1 písm. a) až i) branného zákona a závažné úrazy a vážná onemocnění, které mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti; voják v záloze má tuto povinnost za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Hlášení lze učinit osobně nebo písemně.

Voják v aktivní záloze je pak dále povinnen v souladu s §3 odst. 5 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze ve znění zákona č. 294/2017 Sb. hlásit  změny v osobních údajích vedených o něm v registru vojáků podle §3 odstavců 2 a 3 (údaje pro účely poskytování odměny, motivační odměny nebo finanční podpory zaměstnavateli), výše uvedeného zákona, a to do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Vojenská cvičení a služba v operačním nasazení

  • Voják v AZ vykoná pravidelné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a odborné připravenosti.

  • Voják v AZ může požádat o povolání na dobrovolné vojenské cvičení. Pokud je KVV jeho žádosti vyhověno, je povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti, dobrovolné vojenské cvičení vykoná v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce.

  • Voják v AZ vykonává vojenské cvičení k přípravě na operační nasazení  v celkové délce do 12 týdnů.

  • Voják v AZ může být povolán k výkonu služby v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených sil, v délce do 9 měsíců v kalendářním roce, 

    • na území České republiky, nebo 

    • mimo území České republiky, pokud s takovou službou vysloví prokazatelný souhlas.

Finanční náležitosti

Služné

Náleží vojákovi v AZ za počet dní vykonané vojenské činné služby a kalendářní den následující den po dni po jejím ukončení. Výše služného se stanoví podle hodnosti stanovené pro služební místo, na kterém je voják zařazen ve výši služebního tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost. 

Náborový příspěvek

Vojákovi v  aktivní záloze, který dokončil vojenskou přípravu k  získání základních vojenských znalostí a dovedností (kurz základní přípravy) a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující, lze, podle místa výkonu služby a  druhu činnosti vykonávané na služebním místě, na kterém je služebně zařazen, přiznat při prvním zařazení do aktivní zálohy náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč za každý celý rok zařazení do aktivní zálohy. Náborový příspěvek se vyplácí v  nejbližším výplatním termínu po úspěšném dokončení kurzu. Pokud však je voják z  aktivní zálohy vyřazen, musí vrátit poměrnou část příspěvku.

Stabilizační příspěvek

Vojákovi v záloze, který je znovu zařazen do aktivní zálohy, lze, podle místa výkonu služby a druhu činnosti vykonávané na služebním místě, na kterém je služebně zařazen, přiznat stabilizační příspěvek ve výši 2 000 Kč, a to za každý celý kalendářní měsíc, kdy je do aktivní zálohy zařazen. Stejně jako u  náborového příspěvku, tak i v tomto případě, pokud je voják z aktivní zálohy vyřazen, musí vrátit jeho poměrnou část. Stabilizační příspěvek se vyplácí do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy.

Příplatek za službu v zahraničí

Náleží vojákovi v AZ po dobu služby v operačním nasazení mimo území ČR.

Zvláštní příplatek

Přiznává příslušný služební orgán podle charakteru a náročnosti služby.

Odměna

Vojákovi v AZ, který absolvoval v kalendářním roce vojenskou činnou službu v celkovém rozsahu alespoň 14 dnů nebo službu v operačním nasazení, náleží odměna ve výši 18000 Kč ročně. Vojákovi v aktivní záloze se odměna při výsledku služebního hodnocení velmi dobrý navyšuje o 6000 Kč a při výsledku výtečný se navyšuje o 9000 Kč.

Zvýšená odměna

Vojákovi v aktivní záloze náleží za každý kalendářní den, ve kterém konal vojenskou činnou službu, s výjimkou služby v operačním nasazení mimo území České republiky, zvýšená odměna, a to

- 171 Kč, je-li zařazen v AZ alespoň 2 roky,

- 214 Kč, je-li zařazen v AZ alespoň 4 roky,

- 257 Kč, je-li zařazen v AZ alespoň 7 let,

- 300 Kč, je-li zařazen v AZ alespoň 10 let,

- 343 Kč, je-li zařazen v AZ alespoň 13 let.

Zvýšená odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni vojákovi v AZ ve službě vzniklo právo

Motivační odměna

Vojákovi v aktivní záloze, který při zařazení do aktivní zálohy studuje studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezenčního studia a  nedosáhl věku 26  let, náleží, pokud dokončil kurz základní přípravy a  nebyl po jeho dokončení hodnocen jako nevyhovující, motivační odměna ve výši 6 000 Kč.