Home page > Úřední deska / povinně zveřejňované informace

Úřední deska / povinně zveřejňované informace

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědi na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

2013, 2015, 2018

1. Název

Krajské vojenské velitelství Ostrava

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

platby ve věci pohledávek lze poukázat na
číslo účtu: 19-145830881/0710
specifický symbol: 708400
variabilní symbol: přidělené číslo pohledávky

6. IČ

60162694

7. DIČ

CZ60162694

8. Žádosti o informace

Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení - bod 4.
Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Ostrava.

Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává.   U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Informace viz bod č. 8.

Lhůta pro poskytnutí informací činí 15 dnů od doručení žádosti, v některých složitějších případech je možno jí prodloužit o 10 dnů.

10. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Ostrava o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Ostrava do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Ostrava může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Ostrava pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

11. Formuláře

Žádosti o informace se podávají volnou formou.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Potřebuji si vyřídit ...

13. Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních norem, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (ve znění pozdějších předpisů)
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve sbírkách zákonů, které lze vyhledat na internetu nebo v knihovnách.

14. Úhrady za poskytování informací

    Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Soubor ke stažení:

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 2020 36 kB

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Krajského vojenského velitelství Ostrava o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

za rok 2020:

    v roce 2020  u KVV Ostrava:

    a) nebyly podány žádné žádosti o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

 

za rok 2019:

    v roce 2019  u KVV Ostrava:

    a) nebyly podány žádné žádosti o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

 

za rok 2018

v roce 2018 u KVV Ostrava

a) byly podány 3 (tři) žádosti o informace dle tohoto zákona a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí,

c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,

d) nebyly poskytnuty žádné  výhradní licence,

e) nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
      Jako žádosti o informace, které se nevztahují k působnosti KVV Ostrava, byly dle §14 odst. 5 písm. c) odloženy 2 (dvě) žádosti. 

 

za rok 2017:

    v roce 2017  u KVV Ostrava:

    a) nebyly podány žádné žádosti o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

 

za rok 2016:

    v roce 2016  u KVV Ostrava:

    a) nebyly podány žádné žádosti o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

 

za rok 2015

    v roce 2015  u KVV Ostrava:

    a) byla podána 1 (jedna) žádost o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

 

za rok 2014:

    v roce 2014  u KVV Ostrava:

    a) byla podána 1 (jedna) žádost o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou
   

za rok 2013:

    v roce 2013  u KVV Ostrava:

    a) byla podána 1 (jedna) žádost o informace dle tohoto zákona a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    b) nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KVV Ostrava o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle tohoto zákona,
    d) nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
    e) nebyly podány žádné stížnosti podle §16a,
    f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou
   

  

Výroční zpráva o činnosti Krajského vojenského velitelství Ostrava v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 bude zveřejněna v souladu s §18, uvedeného zákona do 10. února 2022

Nahoru